სოციალური სივრცე

ჩვენს შესახებ

არასამთავრობო ორგანიზაცია  „სოციალური სივრცე“ წარმოადგენს არასამეწარმეო,  არაკომერციულ იურიდიულ პირს, რომელიც  2016 წელს დაარსდა. ორგანიზაციის მიზნებს და ამოცანებს წარმოადგენს:

  • სკოლამდელი აღზრდის და განვითარების ხელშეწყობა
  • ასაკობრივი – ჯგუფური და ინდივიდუალური თერაპია
  • მოსახლეობისთვის სხვადასხვა ფსიქოლოგიური სერვისების/ტრენინგების შეთავაზება
  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა და მოხალისეობა
  • სოციალური პროექტების განხორციელება